Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

ICILONGO LEVANGELI

1 Icilongo leVngeli
Liyabika insindiso
Enikezw'abantu bonke.
'Thixo walithanda izwe ,
Wanik'iNdodana yakhe,
Bonke abakholwa yiyo,

Icilongo leVangeli
LIvuthelw'ezweni lomke.
Icilongo leVangeli
Libamem'abantu bonke.

2 Icilongo libizela,
Edilini laphezulu.
Ningadel'umemo lolu,
Nxa nimenyw' uNkulunkulu?
Wozani ekudleni,
Nina enilambileyo,
Nidl'ubisi nezinyosi,
Konke okungileyo.

3Icilongo limxwayisa
Ohambayo ezonweni.
Lithi,ongalaleliyo
Uyashon'ekulahlweni.
Balek'usinde,nomi,
Suk'ufulathel'ukufa,
Ungahlali eSodoma,
Lizoshiswa ngesolufa.

4Liyabika intokozo
Kubo bonk' abakholwayo,
'Kuthi,baathethelwa
Ngaye owabafelayo.
\Ngibik'indaba enhle,
Nizalelwe uMsindisi
OnguKrosintu Nkosinkulu\.
Luzophela lonk'usizi.

ICILONGO LEVANGELI