Sontaga sa 8: BORAROBOTEE

Potsiso ya 24:Ditemana tse di aroganyawa bjang? Karabo:Di aroganywa ka dikarolo tse tharo:karolo ya pele e bolela ka ga Modimo Tate le tlholo ya rena. Karolo ya bobedi e bolela ka ga Modimo Morwa le

Sontaga sa 7: TUMELO YA BOKRISTE

Potsiso ya 20:Na batho ka moka ba tla pholoswa ka Kriste, bjalo ka ge ba wetse sebeng ka Adama naa? Karabo:Aowa Ba ba pholoswago ke bona fela ba ba dumelago go Kriste. Ditemana tsa Beibele:Johane

Sontaga sa 6a: EBANGEDI

Potsiso ya 19:Taba yeo, o e tseba bjang? Karabo:Ka ebangedi e kgethwa ya Modimo, yeo a thomilego go e utolla Paradeising. Ka morago a e kwatsa ka baporofeta, a e swantsa ka dihlabelo le ka