Sontaga sa 10: Modimo O BABALELA TSOHLE

Potsiso ya 27:O dumela eng ka pabalelo ya Modimo? Karabo:Ke dumela gore Modimo o babalela legodimo le lefase le dibopiwa tsohle gomme o di busa ka seatla sa gagwe. Ke ka lebaka leo ke tshepago gore dimela le mabjang, pula Read More …

Sontaga sa 9: Modimo O HLODILE DILO TSOHLE

Potsiso ya 26:O dumela eng ge o re: ke dumela go Modimo Tate,yo maatla ka moka, mohlodi wa legodimo le lefase? Karabo:Ke dumela gore Modimo Tate o hlodile legodimo le lefase le tsohle tse di lego gona. Ke yena yo Read More …

Sontaga sa 8: BORAROBOTEE

Potsiso ya 24:Ditemana tse di aroganyawa bjang? Karabo:Di aroganywa ka dikarolo tse tharo:karolo ya pele e bolela ka ga Modimo Tate le tlholo ya rena. Karolo ya bobedi e bolela ka ga Modimo Morwa le pholoso ya rena. Karolo ya Read More …

Sontaga sa 7: TUMELO YA BOKRISTE

Potsiso ya 20:Na batho ka moka ba tla pholoswa ka Kriste, bjalo ka ge ba wetse sebeng ka Adama naa? Karabo:Aowa Ba ba pholoswago ke bona fela ba ba dumelago go Kriste. Ditemana tsa Beibele:Johane 3:36; Broma 1:16-17 Potsiso ya Read More …

Sontaga sa 6a: EBANGEDI

Potsiso ya 19:Taba yeo, o e tseba bjang? Karabo:Ka ebangedi e kgethwa ya Modimo, yeo a thomilego go e utolla Paradeising. Ka morago a e kwatsa ka baporofeta, a e swantsa ka dihlabelo le ka melao ya kgwerano ya kgale. Read More …

Sontaga sa 5/6a: MOPHOLOSI YO A FEDISAGO KOTLO YA RENA

Potsiso ya 12:Re ka pholoswa bjang kotlong ye le go humana kgauugelo gape na? Karabo:Modimo o nyaka gore toko ya gagwe e phethagale. Ka lebaka leo re swanetse go phetha se se laelwago ke toko ya gagwe, gaba re se Read More …