Zonki iZono

Ngazi Jesu ngiyakudinga (Jesus You know that I need You) Ngiza namanje (Come down now) La kuphe futhi  thandaza kuye (I also give you all my prayers(?)) Uyak’sindiswa (For You ransomed me) Refrain: Zonk’ izono

UMBEDESHO

Siyakudumisa Thixo (We praise your name God) Siyakuvuma ukuba unguYehova (We’re grateful that you’re Lord) Umhlaba wonke ubhedesha wena (The world bows before you) OYise ongunaphakade (You’re Everlasting) Zonke iingelosi zimemeza kuwe (The angels worship

NGIPHEPHILE – JOYOUS 20

Ithemba lami Jesu (Jesus my hope) Ukuphila kwami (My life) S’thembe wena (In You we trust) Nkos’ engcwele, Mvelinqangi (Holy King, He who was in the beginning) Hlala nami khona la (Stay with me right

NGIYATHOKOZA – JOYOUS 6

Ngeqiniso uJesu ngowam Yek’ ubumnandi baphezulu Sendenziwe indlalifa nam Ngegazi layo imvana Ngiyathokoza ngale ngoma Ngiyadumisa umsindisi Ngiyathokoza ngale ngoma Ngiyadumisa inkosi yam Kuphelele ukuthokoza Ngimi ngibheka phezulu le Iingelosi zingilethela Ukunyenyeza ke kothando Ngiyathokoza