Vhakriste kha hu rendiwe

Hymn #23 1.Vhakriste,kha hu rendiwe Murena o daho Mutshidzi kha a khodiwe, :,:O ri dalelaho:,: 2.O da uri ri vulelwe Munango wa vhudi: Ri dzhene-vho,ri avhelwe :,:Mashudu avhudi:.: 3.O da a tshi nga tsiwana, Ndi mutu o daho. Murwa-Mudzimu ha Read More …

Vhonani Muphulusi

Hymn #57 1.Vhonani Muphulusi, Muvhusi wa vhavhusi, U nga o latwaho. O tonda hothe-hothe, A nyadziwa nga vhothe, A vhoxwa sa o tshinyaho. 2.Vho rwa muvhili wothe, Malofha o bva hothe; Vho zwi itela 'ni? Vho mu tandedza khare Ya Read More …

Murena nne ndi muthu wau

Hymn #92 1.Murena, nne ndi muthu wau; Wo ngwana kha zwo vhifhaho Wa nthenga nga malofha au Wa mbvisa kha zwo mbofhaho. Wo ntandzwa tshika dzothe. Kha ndi vhe wau tshotshe. 2.U mbo tou mpfara zwone-zwone; Na nne-vho ndi farelele. Read More …

Lupfumo-pfumo ndi we

Hymn #128 1. Lupfumo-pfumo ndi'we Muhanyisi wanga Arali ndi na iwe U mbiluni yanga Zwa fhasi na tadulu Kha zwi balangane Nne zwanga ndi zwihulu Ndi iwe, U na nne. 2. Dakalo lone-lone Li na a divhaho Zwe wa ri Read More …

Dzindla dzothe dzau

Hymn #166 1.Dzindla dzothe dzau Na zwi U thuphaho Kumedza Khotsi au O U tshimbidzaho Nga vhuthu na nga maanda, Wa swika henefha O di U fara tshanda. Mu fulufhele-ha. 2.He duvha la yo huma Wo no hu vhona naa? Read More …

U dzivha hu bvaho

Hymn #202 1.U dzivha hu bvaho Zwivhuya na vhuhwavho U fha vha philaho Vhutshilo hothe havho. Ri phila nga zwine Wa nea tsiwana. Wa sa vha na rine Ri nga lalama naa! 2.Na zwino nnee-vho Mirado ya u shuma, Ndi Read More …