NGIPHEPHILE – JOYOUS CELEBRATION 20

Ithemba lami Jesu (Jesus my hope) Ukuphila kwami (My life) S’thembe wena (In You we trust) Nkos’ engcwele, Mvelinqangi (Holy King, He who was in the beginning) Hlala nami khona la (Stay with me right

NGIPHEPHILE – JOYOUS 20

Ithemba lami Jesu (Jesus my hope) Ukuphila kwami (My life) S’thembe wena (In You we trust) Nkos’ engcwele, Mvelinqangi (Holy King, He who was in the beginning) Hlala nami khona la (Stay with me right

NGIYATHOKOZA – JOYOUS 6

Ngeqiniso uJesu ngowam Yek’ ubumnandi baphezulu Sendenziwe indlalifa nam Ngegazi layo imvana Ngiyathokoza ngale ngoma Ngiyadumisa umsindisi Ngiyathokoza ngale ngoma Ngiyadumisa inkosi yam Kuphelele ukuthokoza Ngimi ngibheka phezulu le Iingelosi zingilethela Ukunyenyeza ke kothando Ngiyathokoza

Ngobekezela

Nkosi ngiqalil’uhambo lwakho (Lord, I have started your journey) Olungiqondisayo, luvela ezulwini (It shapes me and is heavenly) Sengehlukene nezwe lokona (I have parted ways with the world of sins) Ngobekezela! Jesu Ngobekezela (I’ll persevere,

Ngcwele

Ngcwele! Ngcwele! Ngcwele! Uyingcwele! (Holy! Holy! Holy! You are Holy) Sithi uNgcwele… (We say You Holy…) (Repeat) English Refrain: Holy! Holy! Holy! You are Holy (Repeat) (Zulu Refrain) Siyakubabaza sithi ungcwele (We admire You saying