Unkulunkulu Onguthando

Iculo Le 22 1.UNKULUNKULU onguthando nguMalusi wami; Ngiswe ntoni?Ngingowakhe, naye ungowami. 2 Uyangiyisa emanzini ahambayo kahle: Nasenhlungwini uyangiph' ukudla okungcwele. 3Ngaduka futhi futhi, kodwa wangifuna njalo, Ehlombe wangetshatha waze wangileth'ekhaya. 4 Nxa esekhona engalusa angesab' ukufa; Ngithemb' isandla sakhe engibambelele Read More …

Wa Zi Twal Izono Jesu

Iculo Le 54 1 Wa zi twal' izono, Jesu, Zi nge 'zono zako; Wa hlaul' icala, Jesu, Li nge 'cala lako. + 2 Wa bu' umuntu o nosizi, U ngonanga wena; La palal' igazi Lako, U Lungile wena. + 3 Read More …

Bayede Nkosi yamakhos

Iculo Le 89 1 Bayede! Nkosi yamakhos', O 'gama li nguJesu, Lethan' umqele wobukos', Ni m twese wona, ni ti, Nkosi yakho konke. 2 Nin' eni nge lu kohlwe, qa, Uthando olukhulu LwoMfeli wenu, zanini, Ni m twes' umqele, ni Read More …

U Si Londile Baba

Iculo Le 123 1 U si londile, Baba, Kweliny' isonto leli; U si hlanganisile Ngalomhla ingcwele; Si ze kukudumisa, Ma u z' u si busise. 2 Usuku Iwak' oluhle, Kuqala wa lu misa; Ukuphumula kwakho Ku ya si kumbuzisa Esi Read More …

Baba Wethu Bavumele

Iculo Le 156 BABA wethu,bavumele Laba abaphambi kwakho; Ubavume bab-abantu bakho. Bona bab'-abantu bakho. 2 Jesu,bangabantu bakho, Ngoba wena wabafela; Nabo bathi,'Singabakho, Izwi lakho silamkele. 3 Wena,Moya oyiNgcwele, Yiba-nabo lababantu: Ubasize banikele Nge'nhliziyo zonke zabo. 4 Mabasizwe njalo bona, Bakhuthal'ekulungeni; Read More …

Vuthelani Itilongo

Iculo Le 189 1 Vuthelani itilongo, Nina, bantu bake, Itilongo lezwi lake, Li hlokomiseni. 2 Ma li hambe ivangeli Elizweni lonke, Li ze lamukelwe lona Abakiti bonke. 3 Vuthelani itilongo, Nina, bantu bake; Ma li zwiwe izwi lalo Ngaba nga Read More …