Unkulunkulu Onguthando

Iculo Le 22 1.UNKULUNKULU onguthando nguMalusi wami; Ngiswe ntoni?Ngingowakhe, naye ungowami. 2 Uyangiyisa emanzini ahambayo kahle: Nasenhlungwini uyangiph' ukudla okungcwele. 3Ngaduka futhi futhi, kodwa wangifuna njalo, Ehlombe wangetshatha waze wangileth'ekhaya. 4 Nxa esekhona engalusa angesab'

Bayede Nkosi yamakhos

Iculo Le 89 1 Bayede! Nkosi yamakhos', O 'gama li nguJesu, Lethan' umqele wobukos', Ni m twese wona, ni ti, Nkosi yakho konke. 2 Nin' eni nge lu kohlwe, qa, Uthando olukhulu LwoMfeli wenu, zanini,

U Si Londile Baba

Iculo Le 123 1 U si londile, Baba, Kweliny' isonto leli; U si hlanganisile Ngalomhla ingcwele; Si ze kukudumisa, Ma u z' u si busise. 2 Usuku Iwak' oluhle, Kuqala wa lu misa; Ukuphumula kwakho

Baba Wethu Bavumele

Iculo Le 156 BABA wethu,bavumele Laba abaphambi kwakho; Ubavume bab-abantu bakho. Bona bab'-abantu bakho. 2 Jesu,bangabantu bakho, Ngoba wena wabafela; Nabo bathi,'Singabakho, Izwi lakho silamkele. 3 Wena,Moya oyiNgcwele, Yiba-nabo lababantu: Ubasize banikele Nge'nhliziyo zonke zabo.

Vuthelani Itilongo

Iculo Le 189 1 Vuthelani itilongo, Nina, bantu bake, Itilongo lezwi lake, Li hlokomiseni. 2 Ma li hambe ivangeli Elizweni lonke, Li ze lamukelwe lona Abakiti bonke. 3 Vuthelani itilongo, Nina, bantu bake; Ma li