Xa Ndiyekelelwa Nguwe hymn lyrics

Nkosi yiza nguwe thembalami (Lord, I come to you my Hope) Kwa lala la phakade (Forever I rest on You [My rock of ages]) Isiphephelo sam’ uman’iyekelelwa Nguwe (My love, if you let me go)

BUHLE UBUSUKU

Iculo Le 34 1 Buhl’ubusuku laph’izingelosi Zahlabele iculo lezulu. Bawalalela amazw’amakhulu: Makube kuNkulunkulu Makube kuNkulunkulu Ubukhosi ezulwini, Nokuthula emhlabeni, Nothando ebantwini’. 2 Yeka uthando’olukhulu UNkulunkulu wayesikhumbula, Ephana ngayo iyodw’iNthodana, Igcwei’umusa,ileth’ukuthula. 3 Nathi sivume icula elihle,

UYAMAZI UMOYA

Iculo Le 71 1 Uyamaz’uMoya’oNgcwele OnguMoya weqiniso? Ozambul’izono zethu Zem’sebenzi nezifiso? Umakel’uMoy’oNgcwele, Ukugcwalisile na? Khona uyophiw’amandla Okunqob’izono la. 2 Uyamaz’uMoy’oNgcwele Ohlanzayo inhliziyo Ngokukhomba kuy’uJesu Oyinhlawulel’eyiyo? Umamkel’uMoy’oNgcwele, Ukugcwalisile na? Ywna wokungcwelisisa, Uz’umfuz’uJesu la 3 Uyamaz’uMoy’oNgcwele, Ongumthomb’ophuphumayo?

WONGIGCINA NGCI

Iculo Le 111 1 Mhla ngidinwa ngikhathele, Ungigcine,Nkos’. Mhla ithemba linciphile, Mhla ithemba linciphile, Ake ungigcine. Wongigcina ngci, Wongigcina ngci! Yeka ububele bakhe, Wongigcina ngci! 2 Mhla ngihlushw’ izinkayhazo, Ungigcine,Nkos’. Mhla ngilingwa izilingo, Ake ungigcine.

USUZWILE

Iculo Le 165 1 Usuzwile izwi lakhe, Izwi loMsindisi lo, Onothando olungaka, Ungamali,woza bo! Woza,manje,yebo,manje, Woz’ukholw’uJesu la! Woza manje,yebo,manje, Wosindiswa khona la! 2Elokufa alitsheli. Ngakho woza namhlanje, Ngalo lona lelilanga Lisekhon’ithuba-ke. 3Usuzwwile izwi lakhe, Uzokholwa

SESIZWILE

Iculo Le 199 1 Sesizwile izindaba Zombuso omkhulu, Masidele okomhlaba, Sam’kel’ okwezulu. 2 Thina sonke simenyiwe Ukuz’ edilini, Nengubo siyinikwe, Ivel’ eNkosini. 3 Masingabi namazaba, Sizilandulele, Sam’kele ngokwethaba, Umem’ olungcwele. 4 Ngoba uma sesingaba, Ukuz’