Menu Close

Category: Zulu

BUHLE UBUSUKU

Iculo Le 34 1 Buhl’ubusuku laph’izingelosi Zahlabele iculo lezulu. Bawalalela amazw’amakhulu: Makube kuNkulunkulu Makube kuNkulunkulu Ubukhosi ezulwini, Nokuthula emhlabeni, Nothando ebantwini’. 2 Yeka uthando’olukhulu UNkulunkulu…

UYAMAZI UMOYA

Iculo Le 71 1 Uyamaz’uMoya’oNgcwele OnguMoya weqiniso? Ozambul’izono zethu Zem’sebenzi nezifiso? Umakel’uMoy’oNgcwele, Ukugcwalisile na? Khona uyophiw’amandla Okunqob’izono la. 2 Uyamaz’uMoy’oNgcwele Ohlanzayo inhliziyo Ngokukhomba kuy’uJesu Oyinhlawulel’eyiyo?…