Imbewu (The Seed): Zaza Mokhethi

Refrain: Yawa, yawa lembewu (The seed fell) Yawa yawa yawa lembewu (When the seed fell) Yawa yawel’ emhlabeni (When it fell, it fell into the world) When the blood of Abel touched the ground It

INGXANGXASI

Uyingcwele Simakade (My God you are Holy) Uyingcwele Simakade (My God you are Holy) Uyingcwele Simakade (My God you are Holy) Uyingcwele Simakade (My God you are Holy) Wena wafela, aboni bomhlaba (You died for

Isikhathi somkhuleko

Iculo Le 84 1. Sikhathi somkhuleko, ‘Ligugu lamakholwa, Kulapho, bazalwane, Amandla ayatholwa. Nxa sisemthandazweni, Sivul’ izinhliziyo, Sibike kuy’ iNkosi, Silungiselwe yiyo. 2. ‘Sikhathi somkhuleko, Masingakhohlwa sona; Sizodangal’ impela, Singekunqob’ ukona, Asinmandla neze, ‘Sibindi singebikho, Singasigcini

Inyanga enkulu

Iculo Le 44 1. Inyang’ enkul’ ikhona la, Ogama linguJesu; Umlulamis’ ophansi la, Manimlalel’ uJesu. Chorus Liphi eliny’ igama na, Esisindiswa ngalo la? Alikh’ eling’ igama, qha, elikaJesu lodwa. Chorus 2. Uyazesul’ izono nya, Manimlalel’

Inqaba yami

Iculo Le 43 1. Igama leNkosi liyiyo inqaba, Ophephela khona uyakusindiswa. Ohlezi kuyona akanaakwesaba, Nokuba umhlaba uzanyazanyiswa. 2. Abayokhulek’ egameni leNkosi Bayakusindiswa, uyasho umbhalo. Libongwe gabantu, libongw’ ingelosi! Alikho igama elihle njengalo. 3. Igama leNkosi