Download the app from the following stores:

Get it on Google Play Get it on blackberry world Dilela1

Your Favourite Hymns in Setswana | Sesotho| Tsonga | Venda | Zulu

Hymn Index

A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N O | P | R | S | T | U | W | Y


Popular posts


Sontaga sa 7: TUMELO YA BOKRISTE

Potsiso ya 20:Na batho ka moka ba tla pholoswa ka Kriste, bjalo ka ge ba wetse sebeng ka Adama naa? Karabo:Aowa Ba ba pholoswago ke bona fela ba ba dumelago go Kriste. Ditemana tsa Beibele:Johane 3:36; Broma 1:16-17 Potsiso ya Read More …

A re eteleng Bathlehema

Sefela Sa 25 1 A re eteleng Bethlehema, Ho bona ngoana e motle Ea hlahileng bosiung bona, Hore ho thajoe kahohle; Makhotla a likete-kete A mo rorisa sebakeng. Tsatsi lena ke la mokete; Tlong, Lona bohle, a re eeng! (bis) Read More …

Ngoana ea letsoalo

Sefela Sa 73 1 Ngoana ea letsoalo, Tiisa pelo; U hlakole lillo, Tlo ho Jesu; U phakise. Tlo kapele. (bis) Ngoana ea letsoalo, Tiisa pelo. 2 Leha li le kholo Libe tsa hao, Ka li site Jesu Ea mohau. O Read More …

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Le faneng

Sefela Sa 385 1 Le faneng! Fanang, ke sethabathaba Sa morena wa lona. Phallang, tlatsetsang kapele, Le faneng le thabile. Ya fanang ka pelo e ntle, Ya se nang ho khanana, Leseho le tla mo atela, Modimo wa morata. 2 Read More …

Landza Rito ra Hosi Yesu

Hymn #119 1 Namuntlha ndza n' wi landza Yesu Hi ku khuvuriwa ematin', Kutani Hosi yi tshembise Ni ku ndzi khuvula eMoyen'. Ndzi sungule exihambanwen' Ku landza Yesu Muponisi. L'a nga ndzi ntshunxa eswidyohwen', Sweswi ndzi kongoma eTilwen', 2 Ndlela Read More …

UMHLENGI WAMI

Iculo Le 7 1. Ngomdumis’ uMhlengi wami, Ngob’ izono wazithwala; Wangifel’ es’phambanweni, Walisul’ elam’ icala. Thokozani, thokozani! Sihlengiw’ yigazi lakhe, El’ophel’ izono zethu, Esiphambanweni sakhe. 2. Ngomdumis’ umhlengi wami Ngob’ engizuzel’ ikhaya; Wangilwela, wangimela, Ngenxa yami babemshaya. 3. Ngomdumis’ umhlengi Read More …

Nkosi Ngawo Umsa Wakho

Iculo Le 242 1 NKOSI, ngawo umsa wakho Bona umphefumlo wam'; Ngiguqile phambi kwakho; Susa zonke' izono zam', 2 Baba, kade ngedukile; Ngingalaz' icala lam', Ezonweni ngangifile; Susa zonke' izono zam' 3 Wena unomusa wonke, Kade wancengana nam'; Kade wangibiza, Read More …

Ngi qondise E Jehova

Iculo Le 0000 1 Ngi qondise, E Jehova! Ngi ngumhamb' ezweni. Yiza, wena o namandla, Yiza, u ngi kape; Yul' umtombo edwaleni U ngophilisayo, Nefu lako li hlomise, Li ngi hole endleleni 2 Ngi sutis' imana lako, Ku le nndlal' Read More …

MASIHLABELELE

Iculo Le 19 1. Masihlabelele ngentokozo Ngosindiso olungapheliyo; Abadala nezingane nazo, Masivume sonke nginhliziyo. Enkosini yethu siyohuba. Siyibonge sisenal’ ithuba, Yasihlenga ngal’ igazi layo’ ‘Nkosi idunyisw’ abantu bayo. 2. Abomhlaba badums’ okwabo, Amahashi kanye nezinkomo; Badumes’ okwabo ngenhlokomo Pho-ke singazithulela Read More …

Jesu Kristu Themba Lethu

Iculo Le 144 1 Jesu Kristu, Themba Lethu, Si hlangene lapa sonke; Si zo 'kuzwa izwi lakho, Jesu, yiba nathi namhla. 2 Jesu Kristu, Simakade, Ma u si p' izinhliziyo Ezi fudumele, zonke, Ukwamkela izwi lakho. 3 Ma um nik' Read More …

Hee duvha li ofhisaho

Hymn #231 1.Hee duvha li ofhisaho, La yone tseno khulu, La Muhatuli a daho A tshi bva nei tadulu, U lata vho mu hanaho, U tshidza vho mu tendaho. Rine ri do bva hani? 2.Dzinanga dzi ri vhidzaho Ri do Read More …

O JESU THEMBA – JOYOUS 15

Ngokwami angikwazi ukulandel’ uJesu [On my own I can’t follow Jesus] Imizamo yami nokwenza kwami [My efforts and my actions] Kungidedisa kuye [Drive me away from Him] Umusa nothando lwakhe [His mercy and love] Lungihola ingunaphakade [Look after me forever] Read More …

MORWA WA Modimo, MORENA WA RENA

Potsiso ya 33:Ke ka lebaka la eng ge a bitswa Morwa wa Modimo Motswalwanosi? Karabo:Ke ka lebaka la gore ke Yena fela yo e lego Morwa wa Modimo ka kgonthe. Ge e le rena, re amogetswe go ba bana ba Read More …

UNGAMCISHI INDAWO

Iculo Le 159 1 Ungamncish’indaw’uJesu, Wazithwal’izono zakho; Nang’usemi engqongqotha, Mon’uzomngenisa na? UyiNkosi yobukhosi, Shesh’ulalel’izwi lakhe, Umvulele inhliziyo, Thana:Ngena,Nkosi yam’!\ 2 Uvumela okomhlaba, Keph’uKrist’obethelweyo Kanandawo yokuhlaba Enhliz’wen’afela yona. 3 Konje awunasikhathi? Nang’uJesu usabiza, Namhla isikhath’esihle, Ingomuso alifiki. 4 Dela konke,dela manje, Read More …

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play