WENZILE – JOYOUS 22

Wenzile okuhle kodwa (He has done great things) Empilweni yami yonke (All the days of life) Malibongwe! malibongwe! (Praise! Praise!) Oh Malibongwe igama leNkosi (Oh, praise the Name of the Lord) (Repeat) Wezwa ukukhala kwami

Weza ukungifuna

Iculo Le 30 1. Jesu, Msindisi, wavela ngale, Wela wazalwa eBetlehema he. Khona wabekwa emkhombeni-ke, Weza ukungifuna, Weza ukungifuna, Yeka uthando olungakaya! Weza ukungifuna. 2. Jesu, Msindisi, olungileyo, Wasihlawulela emthin’ ethi nzo. Yeka umusa. Uqin’