UMBEDESHO

Siyakudumisa Thixo (We praise your name God) Siyakuvuma ukuba unguYehova (We’re grateful that you’re Lord) Umhlaba wonke ubhedesha wena (The world bows before you) OYise ongunaphakade (You’re Everlasting) Zonke iingelosi zimemeza kuwe (The angels worship

Umoya Kulendawo

Ukungena kwami (My coming in) Ngeke’fane nok’phuma kwam’ (is not the same as my going out) Ngob’ umoya kaJehova (For the Spirit of the Lord) Ukulendawo (Is in this place) (Repeat) Kunjani weBangcwele (What happens

Ufanelwe

Ufanelwe ukubongwa (You deserve our thanks) Ufanelwe ukudunyiswa (You are worthy our worship) Nkosi Jesu Uyingcwele (Lord Jesus You are Holy) Akekho ofana nawe (There is none like You) Ezulwini ‘zingelosi (The Angels in Heaven)

UNKULUNKULU UYANGITHANDA

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni ( All these years I’ve been poor) Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni (All these years I slept with sorrow) Kant’ uNkulunkulu uphambi kwami (Yet the Lord was in