Kwana ya Modimo

Re tlisha thlompho le poko (We bring honor and praises) Kgalalelo le maatla (Glory and Power) Ke tja gago Morena (They are Yours, oh Lord) O ya halalela (You are Holy!) Re tlisha thlompho le

KUWE – JOYOUS 22

Nqaba yokuphephela kwam’ (My shield and my refuge) Kuphepha kwam’kukuwena (My safety is in You) Siqalo nesiphetho sam’ (My beginning and the end) Mlomo ongaqambi manga (The Tongue that utters no lies) Refrain 1: Sendlala

KULIGUGU KIMI – JOYOUS 18

Kuligugu kimina njalo (It is continually precious to me ) Ukwaz’ ukuthi nginomhlobo (In knowing that I have a friend) Ongek’ angishiy’ um’ izinsuku zinzima (Who’ll abide with me through hard times) Ohlal’ ekhona uma

Khotsi anga

1. Khotsi-anga, Mune wanga, Maanda anga Ndi henewe. 2. Zwi mmbavhaho, Zwi nthuphaho, Zwi nndinaho, Ndi da nazwo. 3. Ndi hangwelwe Ndi thadulwe Ndi ruliwe Nga onoyu. 4. Yesu wanga Ndila yanga, Denzhe langa Vhonela-ha.