Phakama

Refrain: Zibonakalise Jesu Krestu, Nkosi YamaZulu x2 (Be revealed Jesus Christ, King of the heavens) Phakama! Phakama! Phakama! Kulendawo x2 (Arise! Arise! Arise! In this place) (Repeat) Bonakalisa Amandla Akho (Be revealed in Your Power)

Phaphamani bazalwane

Iculo Le 178 1. Phaphamani bazalwane baka-Kristu! Vukanini! Sekusile bo! Hlomanini izikhali, bazalwane, Nisakwelwa ubuthongo, wo! Refrain Vukanini, bandla bo! Anibon’ izitha na? Hlomanini izikhali zokukholwa, ngoSomandla sizonqoba, ngo! 2. Ubutshwala, namanyala, bazalwane, Akuzon’ izitha

Phalaphala Ya Mudzimu

1. Phalaphala ya Mudzimu I tshi lila tadulu, Misi iyoya vhufhelo ha shango Vho tshidzwaho vha lifhasi vha tsi kuvhanganyiwa, Hudo itwa khuvhangano henefho, Refrain Khuvhangano khulukhulu Ya vhakhethwa vha Mudzimu I tshi vhidza ngei