UNKULUNKULU UYANGITHANDA

Kule minyak’ engaka ngidlal’ ukuhluphek’ emhlabeni ( All these years I’ve been poor) Kule minyak’ engaka ngilal’ usiz’ emhlabeni (All these years I slept with sorrow) Kant’ uNkulunkulu uphambi kwami (Yet the Lord was in

Umholi Omuhle

Iculo Le 127 1. Nxa uJesu engihola, Anginakho ukusola; Ngob’ amandla ngiwathola kuMholeli wami-ke. Refrain Laph’ engiholela khona, Laph’ engiholela khona, Laph’ engiholela khona, Ngomlandela njalo, he. 2. Nom’ indlel’ inobumnyama, Ngiyethemb’ elakh’ igama; Um’sa

Umzuzu noJesu

Iculo Le 80 1. Umzuzu nay’ UJesu Uyaguqula njalo Usizi nenkathazo, Uyaluxosh’ uvalo. Ngingenwa ukwethaba Noma ngimbheka-ke, Ubuhle balomhlaba, Ngishay’ indiva nje. 2. Umzuzu nay’ uJesu Khangel’ uthand’ analo, Ngilethe njalo kuye Usizi nemithwalo. Noma

Ukuthula enhliziywenu

Iculo Le 78 1. Enhliziyweni yami, thulisa, Jesu la, uMoy’ ogubhuzayo, kuthule kuthi nya. Lapho sibhodl’ isitha, kushon’ umoya wam’. Ungikhumbule, Nkosi, ubamb’ izandal zam’. 2. Mangisithezwe, Jesu izandla zakho he, Umoya wam’ ujike, ubheke

UNHLOBO WAMI

1. Sewakhile enhliz’weni, Umhlobo wam’ Nguy’ omkhul’ ezihlotsheni, Umhlobo wam’ Ngoba nguy’ owangimela, La’ ngilahlwe ngokwempela, Ngal’ uthando wangifela, Lomhlobo wam’. 2. Wabe kad’ engithandile, Umhlobo wam’ Ngisenguye omdelile, Umhlobo wam’ Nxa ukona kwami kwanda,