Menu Close

Sontaga sa 6a: EBANGEDI

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Potsiso ya 19:
Taba yeo, o e tseba bjang?

Karabo:
Ka ebangedi e kgethwa ya Modimo, yeo a thomilego go e utolla Paradeising.

Ka morago a e kwatsa ka baporofeta, a e swantsa ka dihlabelo le ka melao ya kgwerano ya kgale.

Mafelelong a e phethagatsa ka Morwa wa gagwe Jesu Kriste.

Ditemana tsa Beibele:
Genesi 3:15;Jesaya 42:1-4;Johane 5:39,46;Bahebere 1:1-2

Potsiso ya 19a:
Ga re sa somisa melao ya kgwerano ya kgale naa?

Karabo:
Ditiro tsa kgale le diswantsho tsa molao e be e le meriti ya Kriste gomme di be di supa Yena.

Re dumela gore di fedile mohla Kriste a tlilego mo lefaseng, gomme gare ga bakriste di swanetse go fediswa.

Molaetsa wa tsona re o kwisisa ka seo se phethilwego ke Morena Jesu Kriste.

Ditemana tsa Beibele:
Ditiro 10:9-15

Pootsiso ya 19b:
Dipuku ka moka tsa Baibele ke lentsu le le tshepegilego la Modimo naa?

Karabo :
Ee, re dumela gore lentsu la Modimo ga le a tsweletswa ka go ithatela ga motho, eupya batho ba bakgethwa ba boletse ba iswa ke Moya Mokgethwa.

Ka morago Modimo o laetse bahlanka ba gagwe gore ba ngwale Lentsu la gagwe mangwalong a makgethwa.

Ka lebaka leo re dumela tsohle tse di ngwadilwego Beibeleng ka ntle la pelaelo .

Tsohle tse motho a swanetsego go di dumela gore a be le mahlogonolo, di rutwa ka botlalo mo yona.

Ditemana tsa Beibele:
Revelation 22:18;2 Petro 1 :21

Leave a Reply

Sontaga sa 6a: EBANGEDI