Menu Close

Category: Catechism

Sontaga sa 5/6a: MOPHOLOSI YO A FEDISAGO KOTLO YA RENA

Potsiso ya 12:Re ka pholoswa bjang kotlong ye le go humana kgauugelo gape na? Karabo:Modimo o nyaka gore toko ya gagwe e phethagale. Ka lebaka…