Menu Close

Vuthelani Itilongo

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Iculo Le 189

1 Vuthelani itilongo,
Nina, bantu bake,
Itilongo lezwi lake,
Li hlokomiseni.

2 Ma li hambe ivangeli
Elizweni lonke,
Li ze lamukelwe lona
Abakiti bonke.

3 Vuthelani itilongo,
Nina, bantu bake;
Ma li zwiwe izwi lalo
Ngaba nga ka li zwa.

4 Vuthelani itilongo,
Nina, bantu bake;
Ma li hambe izwi lake
Ngokutshetsha konke.

5 Naz' izizwe ezi kude
Ma zi lazi lona;
Zi konjiswe ko nguJesu,
Zi mu tande yena.

Vuthelani Itilongo