Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ufikil uKhisimusi

Tune:kakh'umhlob'onjengoJesu

1Ufikil'uKhisimusi,
Sebebhek'abantu bonke
Ukuphiw'iziph'ezinhle,
Izingubo nakho konke.
Bhekanini nas'iSipho
Esaphiwa kulow'muzi,
Othiwa iBatlehema,
Lawaqal'uKhisimusi.

2 Ufikil'uKhisimusi,
'Kenivul'im'nyango yenu,
Nisamkel'iSipho leso,
EsinguMsindisi wenu.
Ingelosi yayibika
Leyondaba kubelusi;
\Nizalelwe iNdodana.\
Yek'omuhl'uKhisimusi!

3 Ufikil'uKhisimusi,
'Zingelosi ziyavuma:
\Indumiso eNkosini!\
o,sengathi lungaduma,
Lunkethez'ezweni lonke,
Njengensi eyethusi,
Balalele bonk'abantu,
Sidle kahl'uKhisimusi.

4 E Afrika kwabansundu.
Wen'ole'indaba enhle,
Kwel'intaba uthi ndundu,
Umemeza,bezwe bonke,
Abampofu nababusi.
Sikhangeze thinasonke,
Siwamkel'uKhisimusi.

5 Ufikil'uKhisimusi,
'Kesibhek'umangaliso;
Nang'uThixo emumuntu,
Oyindlala neqiniso
Chaza,Moya oyiNgcwele,
Vusa wena ongumvusi!
Siphaphame thin'abantu,
Siwuthol'uKhisinusi.

Ufikil uKhisimusi