Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UBUSISIWE

1Ubusisiweosephendukile,
Izono nenkolis ukushiyile,
Umboso ophezulu 'subonile,
Uqonda khona,Haleluya!

2 Ayikh'inkazimulo la emiyo,
Ingekh'iyanelise inhliziyo,
Ikhon'imfuyo le engapheliyo,
Iyanelisa,Haleluya!

3Nokub'abantu bangakuhlazisa,
Kunani,nxa uJes'ethokozisa,
Uhlala nawe,uyakubusisa,
Uhlabelele,Haleluya!

4 Nokub'amafu asithez'ilanga,
Ujesu kristu akakushiyanga,
Uhamba nawe kulo lonk'ibanga,
Kashiy'abakhe,Haleluya!

5Ungabokhathelel'ingom'so phela,
Uphethw'uMhlob'omkhul'owa-kufela,
Uyazi yen'ukubalungisela
Abantu bakhe,Haleluya!

6Lulam'ubheke njalo ezulwini,
Ungadangali nom'usosizini;
UJes'uzoth'afike emafwini,
Aland'abakhe,Haleluya!

UBUSISIWE