Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Usilondile, Baba

1 USILONDILE, Baba,
Kweliny' isonto leli;
Usihlanganisile
Ngalomhla oyiNgcwele;
Size 'kukudumisa,
Mawuz' usibusise.

2 Usuku lwak' oluhle,
Kuqala walumisa;
Ukuphumula kwakho
kuyasikhumbuzisa
Esiyakuba- nakho
Sisembusweni wakho.

3 Sesisondele kuwe,
Senzele umsa wakho
Usikhanyise sonke
Ngaye uMoya wakho;
Zisus' izono zethu,
Khulis' inkolo yethu.

4 Uzibonakalise
Pakhathi kwendlu yakho;
Uliqinise izwi
Libe-namandla akho;
Abakho bethabiswe,
Aboni bathotshiswe.

5 Lelivangeli lakho
Malande emhlabeni,
Libakhulule bonke
Abasekubotshweni,
Izizwe zikhanyiswe,
Abantu basindiswe.

Usilondile, Baba