Kha ri takalele

Hymn #22 1. Kha ri takalele, Kha ri pembelele, Yesu Kristo o bebwaho. We ralilela O ri dalela Takalani nothe ni mu funaho. 2. Kha ri takalele, Kha ri pembelele, Yesu Kristo o bebwaho. We a ri dela U ri Read More …

Naa vho U ita hani

Hymn #54 1. Naa vho U ita hani? Ri vhona muthu-de? Naa wo vha tshinya nga' ni? Vha tshi ri:nga a fe. Vho vhetshela 'ni khare Kha thoho yavhudi? Vha tshi U pfela mare Mulandu thi u di'! 2.Khofheni ha Read More …

Haleluya! Hu rendiwe

Hymn #86 1.Haleluya! Hu rendiwe, Hu imbelwe, hu khodiwe Mudzimu Khotsi ashu. Ndi ene o ri vhumbaho, Ndi Khotsi a ri funaho, Muvhavhaleli washu. Ni mu rende, Ni mu tende; Ndi wa vhuthu. Ndi Yehova wa Mavhuthu. 2.Haleluya!Hu rendwe-vho Murwa-Mudzimu Read More …

Thama-thama ndi Murena

Hymn #118 Thama-thama ndi Murena Yeso a di mpfunaho Ene ndi wa mbilu tshena, Ndi ene o mpfelaho Ngoho u di mphumudza Na nga duvha ndi tshi fa. Yeso u do di nkhevhedza Ari: U mulaifa! 2. Khombo nangwe dza Read More …

Khotsi fusha vhana vhau

Hymn #149 Khotsi, fusha vhana vhau Nga dziphathutshedzo dzau. Ri livhuha ro kanzwiliwa U tshi di ri fha zwiliwa. U ri thakhe nga zwivhuya, Ri tshee lwendoni lwa u ya Kha tshilalelo tshihulu Tshine ra do la tadulu.

Ndi nnyi ndi nnyi a imaho

Hymn #184 1.Ndi nnyi,ndi nnyi a imaho Na Yes henefha? Vhahali vha di-fungaho Kha ri vha vhone-ha. Vhonani maswina Ha ngo ri tanga-na? Ndi vhanzhi,ndi vha sa vhalwi Vho faho vha sa lwi 2.Vuwani-ha ni halifhe, Swina a li gudi. Read More …