Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

JABULANI NAMI

1. Inhliziyo yami namhl' iyajabula
Ngoba ngisakhumbul' iNkosi yam,
Lokhu yiy' eyangithanda yangifela,
Izihlangulile zonk' izono zam'.

2. Kwakukade ngangihamb' ebumnyameni,
Im'cabango yami yonke yayimbi;
Kwakungekho ukuthula enhlizi'weni,
Zangivimebezel' izinhlupheko, ngci.

3. Ngezindaba eziningi zalomhlaba,
Yayigcwele kabi inhliziyo yam',
Ukukhanya kwakungekho nakwethaba
Wawubheka phansi umphefum'lo wam'.

4. Manje sekusile kahle enhlizi'weni,
Sengiluzw' uthando lukaJesu wam'
Walishiy' ikhaya lakhe ezulwini,
Ngokuthanda mina moni, Nkosi yam'

5. Jabulani nonke kanye name namhla.
Simdumise uMsindisi wethu lo;
Masiguqe ngenhliziyo phambi kwakhe,
Sikhulis' igama lakh' elihle, bo!

6. Unamandl' okuguqula inhliziyo,
Engajatshuliswa lutho nakanci,
Iphenduke, izigxume ngentokozo,
Ithatshiswe ngay' umoya, ithe lwi!

7. Sondelani ngakho kuye, nina bandla,
Agcwalis' izinhliziyo zenu, swi!
Ngokubong' umusa wakhe
Naw' amandla,
Asindisa ngawo yena yedwa qhwi!

JABULANI NAMI