Kanye nawe

Iculo Le 77 Namhla ngiyaqhutshw’umoya ‘Kuthandaza, Nkosi yami Ngiyacela, mangihambe Kanye nawe Nkosi yami. Refrain Kanye nawe, Nkosi yami, Kanye nawe, Nkosi yami, Mangihamb’imihla yonke Kanye nawe, Nkosi yami. Refrain Angifun’eyam’indlela, Mayiphel’intando yami. Mangihambe mina kodwa, Kanye nawe Nkosi yami. Read More …

Nang uMsindisi uyanibiza

Iculo Le 220 Nang’uMsindisi uyanibiza, Nina bantwana wonibusisa; Nguye othanda ukunisiza, Uthi: ?Zanini kimi? Refrain: Yek’inhlahla, yek’umusa bo! Siyabizwa, singanqaba, pho! Sesisondela kuMsindisi lo, Osibizele kuye. 2.Bon’abezayo Bayosindiswa, bayolungiswa, Bayofundiswa, bayakuqcinwa, Bojabuliswa, bonk’abezayo kuye. 3.Yeka umemo, luhle kakhulu, Niyakuthol’umbuso wezulu, Read More …

Idwala lami

Iculo Le 102 1. O, Nkosi, ulidwala lami! Kuwena ngiyonamathela; Usekel’ umphefum’lo wami; Angisenakuthuthumela. 2. Masengiqhuzuk’ edwaleni, Ngofana nembaza yolwandle, Namaqobolondo ogwini, Omile, alahlwa ngaphandle. 3. Amaza ayangikhukhula ‘Ma sengihlukana nedwala; Ngokwami ngingenakwahlula. Masinya ngiyakudangala. 4. Anginakuphila ngokwami Ngifile, ngifanel’ Read More …

SIBHEKA EZULWINI

Iculo Le 226 1 Ngihlanganisa izandla zam’ Ngibheka ngasezulwini, KuThixo,’Mdali,iNkosi yam’, Okhona ebukhosini. 2 Kumnandi ukukubonga la, Nomoya wami uvuma, Ngiyazi uyakuqonda dwa, Uyezwa nxa sikhuluma. 3 Ngiyisithombo ‘sincane mci, Ositshalil’emhlabeni; Ngilondoloze ngomusa,swi, Ngikhule ekulungeni. 4 Ngakho-ke,Baba,ngiphethe-ke Ngesandla sakho somusa, Read More …

Bongani UJesu enimaziyo

Iculo Le 106 1. Bong’ uJes’ enimaziyo, Hub’ igama enilaziyo, Ngemilomo nenhliziyo, Makadunyiswe. 2. Yek’ umusa low’ omkhulu Wangazis’ uNkulukulu. Ngathi yen’ ongaphezulu Onolaka nje. 3. Kanti nguwe osizayo, Nguye-ke ongithandayo, Njalo ngangikhonjiswayo, Ngimpumputhe nje. 4. Namhla ngiyaphila ngaye, Ezulwini Read More …

Nxa ebizwa amagama

Iculo Le 240 Nxa ebizwa amagama elizweni laphaya, Ekuseni okungayikuhlwa, qha; Baphelele abe Nkosi lapho ekhaya. Ngothi: Yebo, Nkosi, nangu mina la. Refrain: Nxa ebizwa amagama, Nxa ebizwa amagama, Nxa ebizwa amagama, Elzwen’ elikhanyayo laphaya 2. Ngalo lona lolusuku bevukile Read More …