Menu Close

Yehova ndiiwe U pfaho

Ratings:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

1.Yehova,nd'iwe U pfaho
Ndi tshi U vhidzelela.
Ndevhe i thetshelesaho
Ndi yau nda dzindela.
Ipfa mukosi u bvaho
Kha nne ndo godimelaho
Kha zwivhi na kha swiswi.

2.Murena, ndi fhindula'ni
Arali wa ntsengisa?
Na tsha u lifha thi wani
Tshine nda do tshi bvisa.
U nyite-ha nga tshilidza;
U ntanzwe tshikha dzenedzi
Nga u nkhagwela zwivhi.

3Ndi toda iwe Mukhethwa
Nga nyofho, zwo mpfanela.
Ndi do ya ngafhi U tshi nthwa
Wa sa tou khathutshela.
Tshe nne nda fulufhela-ha
Ndi fhungo lau le nda pfa
Li tshi ri:U wa vhuthu.

4.Ndo linda sa vho xelaho
Vho tulutshelwa duvha.
Mutsho wo ndzivhulusaho
Tshedza tshe nda tshi tuvha
Ndi iwe U nyawedzaho
Nga tshilidzi tshi mbivisaho
Kha zwivhi na kha swiswi.

5.Israele, U lindele
Vhuthu ha wa Tadulu.
Lilala, U fulufhele!
Vhuhwavho ndi vhuhulu!
Kha ene a U tshidzaho.
Na ene u funesa-vho
Ho fhela zwivhi zwau.

Yehova ndiiwe U pfaho