U a da ! Vulani khoro na minango


Hymn #10

1.U a da ! Vulani khoro na minango;
Murena ndi Khosi,nga' tanganedzwe,
U disa mulalo, u fhedza mivhango;
Nga vhuse,ri tshile,ri fhatutshedzwe.

2.U a da! Khothani ni loshe Muhali
Mutshidzi wa maanda a lamulaho.
Lufu o lu kunda,a lu nga ri hwali;
Vha Yesu ndi vhone vha lalamaho.

3.U a da! Vuwani ,o ni vhofholola,
O fhedza zwililo zwi tambudzaho;
Zwivhi o zwi hwala lata,ra fhola;
Ro tamba nga ene o ri felaho.

4.U da! Na inwi i dani ha ene
Ri pfane u mu pfa,ri si bve khae';
Ri tevhele ene,ri luge,ri dzhene
Hayani tadulu,ri tshile nae.'

Download the app from the following stores:

Get it on blackberry world Get it on Google Play