Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MALUSI BUTHA ABAKHO

1 WeMalusi.buth'abakho
NgaseSithebeni sakho;
Nguwe onjalobulo yabo
Abathand igama lakho.
Baluzwis'uthando lwakho.
Bagcwalisw;uMoya wakho.
Nangezibusiso zakho.
Babusise manje.Nkosi.

2 Nkosi,usihlole njalo,
Mawusivivinye sonke,
Ingabikho inkohliso
Ekwenzeni kwethu konke.
Sifafazw'igazi lakho.
Thethelela ngom'sa wakho,
Usihlnganise sonke,
U'ba sib'inhliziyonye.

3 Amagatsha onk'emthini
Ayaphuz'amanzi awo;
Oyithand'iNkosi njalo,
Uyoqina futhi ngawo.
Uyisiqu wena,Nkosi,
Inhlizy'ayithokozi
Uma ingahlali kuwe.
Wena olivin'impela.

MALUSI BUTHA ABAKHO