Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bhekanini Nang' uMnqobi

1 BHEKANINI,nang'uMnqobi
Esamkelw' amafu.
Isiqumbi se'ngelosi
Siyahlabelela.
Amasango aphakeme,
Kungenisw'iNkosi.

2 Oza ngobukhosi' ubani?
UyiNkosi yethu.
Waphanyekwa wahlupheka,
Konke wakwahlula,
Ekufeni wasenqoba
Zonk' izitha zakhe.

3 Wenyusel' ubuntu bethu
Ezulwini naye;
Isihlalo sobukhosi
Sekuhleli kuso
Ongumuntu enguThixo.
Uyobusa njalo.

4 Moy' oNgcwele, Mkhanyiseli,
Sikhanyise thina,
Sifuzise uStefano.
Silibhek' izulu,
Siyibone iNdodana
lbasiz'abayo.

5 Sibe-nokumbona Yena
Osesandulele:
Osikhulekela njalo
Lapho ezulwini;
Ozakwahlulela izwe
Eza emafwini.

6 Senyusele ngaphezulu
Ngamaphikw' enkolo,
Imiqondo ne'nhliziyo.
Uzikuphulele
KoyiNkosi yobukhosi,
Yen' uJesu Kristu.

Bhekanini Nang' uMnqobi