Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Woza kuJesu umfeli wakho

Woza kuJesu, uMfeli wakho,
Wothethelelwa izono zakho.
Yizwa umemo lweNkosi yakho,
Oluthi: ?Woza kimi!?

Refrain:
Yebo, WozakuMsindisi wakho,
Wobusiswa ekuzeni kwakho;
Wokukhulul'ezonweni zakho,
Woza kuyena manje.

2. Mus'ukuhamba ngaleyondlela
Eshonisayo kabi impela;
Buyela kuye, owafuneka,
Woza kuyena manje.

3. Yiyo iNkosi isakubiza,
Iyaxanela ukukusuza,
Uma ufika yokuphilisa,
Ngakho-ke woza manje.
Uma uqhaba ukulalela
Uyakubhubha kabi impela;
Uyakushona ngaleyondlela
Eya esihogweni

4. Kakh'umhlob'
OnjengoJesu,
Osikhathalela njalo;
Yek'inhlanhla esinayo,
Singabheka kuy'im'thwalo!
Kodwa siyadinwa, kumbe
Zikhuklil'izinkathazo,
Kanti singabheka konke
Kuy'uJesu ngomthandazo.

5. Mhla sihaqwa ukulingwa,
Nxa singenwa ulusizi,
Singaphel'amandla, kodwa,
Masibike kuMsindisi;
Kakh'umhlobo onjengaye,
Owalingwa ngakho konke,
Ngakho unamandla manje
'Kusisiza thina sonke.

6. Uma sesihlulekile,
Siding'u'ba sensenjani?
Nang'uJesu, kahluleki,
Nom'inqab,ingakanani,
Nxa 'zihlobo zisishiya,
Yena umi nathi njalo,
Uyasithwalela thina,
Izinsizi nemithwalo.

Come to the Saviour make no delay
Here in His Word He has shown the way
Here in our midst He's standing today
Tenderly saying come.

Joyful, joyful will the meeting be
When from sin our hearts are pure and free
And we shall gather, Saviour with thee
In our eternal home.

Woza kuJesu umfeli wakho