Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

We, Bandla Laphezulu

1. WE bandla laphezulu,
Bongan' iNkosi yenu,
Enimbonay' uJesu,
Vukani, nimdumise!
Nin' abasezulwini,
Vumani nani nonke,
Masibabaze kanye
Uthando lwakhe.

2 Bhekani, nina bantu,
UnguMsindisi wethu,
Yizwani izindaba
Ngokuza kwakhe lapha:
Wasuka ezulwini,
Weza la emhlabeni,
Wadela ubukhosi,
Wafel' aboni.

3 Yizani, nina bantu,
Nimtusisise, bethu!
Bongani umsa wakhe,
OnguMkhululi wethu;
Waveza ukukhanya
Ebumnyameni bethu,
Silondolozwa nguye
Osithandayo.

4 Sihlabelela ngaye
UMhlawuleli wethu,
Siphakamisa izwi
Ngenhliziyo zethu;
Nempela kufanele
Ukuba thinbakhe
Ngegam' elihle.

We, Bandla Laphezulu