Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yizwanini Izw' Elihle

1 YIZWANINI izw' elihle
Elivela kophezulu;
Izwi elahlatshelelwa
Ingelosi khon' endulo:
Izwi elememezela
Ukuzalwa koMsindisi.

2 Yathi' ifika ingelosi
Kubalusi ebusuku,
Bethuka-ke ngokwesaba,
Kepha yathi, Ningesabi;
Ngilethel' abathu bonke
Izindaba zosindiso

3 Bhekanini, sekuzelwe
UMesiya, uMsindisi,
Nizombona, laph' elele
Emkhombeni wezinkomo,
Khon' emzini kaDavide,
EyiNkosi enguKristu

4 Kwaba-khona masinyane
Kanye nayo ingelosi
Isixuku esikhulu,
Esivela ezulwini,
Sibabaz' uNkulunkulu,
Esahlabelela sathi.

5 Akube-kuThixo wethu
Ubukhosi obukhulu,
Nakininina emhlabeni
Ukuthula nal' uthando.
Basuka-ke ngentokozo,
Bayobon' uMntwan' uJesu.

6 Yizwanini, zizwe, nonke,
Ufikile uMsindisi;
Lalelani ivangeli,
nize kuye, nimdumise.
Sheshanini nimamkele
Yen' onguMsindisi wezwe.

Yizwanini Izw' Elihle