Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yizwani, Nina Ziqhingi Zolwandle

1 YIZWANI nina, ziqhingi
zolwandle,
Nin' enikade nifile;
Yizwani namhla ukuhlabelela,
Bheka, uJesu uyabuya.

2 Nina eningabaseningizimu,
Sheshani nimhlangabeze;
Nani-ke, zizwe zasemakhazeni,
Bheka, uJesu sewuyeza.

3 Nabahleziyo ngasempuma-
langa,
Bebuk' ikhwezi lokusa,
Nabo abantu basentshonalanga,
Bheka, iNkosi inomusa!

4 Suka-ke, mhlaba wonke,
ekoneni,
INkos' iyehl' emafwini;
Nan' enikade nambelwa, vukani,
Nimhlangabeze ezulwini.

Yizwani, Nina Ziqhingi Zolwandle