Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yesu ro da henefha

1.Yesu, ro da henefha,
Ro da u pfa fhungo lau.
Ri do kona wo ri fha
Tshedza tshau, Muya wau.
Yesu ri avevhele ndilo
Ya zwiliwa zwa vhutshilo.

2.U ri funze henewe;
Ri mabofu,ri matsilu.
Ri dededze, ri si we,
U ri vhonetshele mbilu;
Ri wanise ndila yau,
Ri U divhe, ri vhe vhau.

3.Yesu dzhena kha rine,
Ri U pfe U tsini hashu.
Fhungo li si ri dine,
Kha li vhe dakalo lashu.
U ri funze u rabela.

Yesu ro da henefha