Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yesu o vuwa ! Ndi lone dakalo lihulu

1.Yesu o vuwa ! Ndi lone dakalo lihulu.
O bva tshaloni nga maanda, Muhali muhulu,
O kundaho Lufu Iwo ri fhedzaho.
Swiswi lo kundwa nga tshedza.

2.Yesu o vuwa! Ndi one mafhungo-madifha.
Milandu yashu yo fhela ngauri o lifha.
O vuwaho A bva e a tshilaho
O khunda maanda a lufu.

3.Yesu o vuwa!Muhali o thoma u vhusa
Nga u tsa fhasi vhu-dzula-vhafu, a vha vusa,
A bva navho;Na vhone vho tshidzwa-vho.
Mu-kunda-lufu ndi Ene.

4. Yesu o vuwa! Ndi hone u ri ranga phanda;
Vhatendi vhawe u do vha vusa-vho nga maanda.
Vha ya hayani vhukuma.

5.Yesu o vuwa! Ndi lone dakalo vhukuma.
Zwino zwililo zwo wana u guma.
Hu dihwaho Murena a tshilaho
Li do vha dakalo fhedzi.

Yesu o vuwa ! Ndi lone dakalo lihulu