Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yesu Nanga ya Vhuthu

1 Vhonani, asuyu, o da
Yesu nanga ya vhathu;
Ndi wa lufuno na vhuthu.
Vhonani-ha ndi Yesu.
Dzina lone li funwaho,
Li fhodzaho na matungu,
Nga li imbwe nga vhathu,
Lone dzina la Yesu.

2 Ipfani no lemelwaho,
No netaho dzimbilu,
Mufhumudzi wa vhalidzi
O no swika ndi Yesu.

3 Hee! Vhalwadze na vhahota,
Idani ni do fhodzwa.
I si miri na mishonga,
Nga dzina la Murena.

4 Na zwivhi zwone zwihulu,
Zwi isaho lufuni.
Zwi nga tanzwiwa nga Yesu,
Zwi buleleni Ene.

5 No wana mashudu nothe
No tendaho Murena,
U do ni vhulunga tshothe,
Ni tshi mu fulufhela.

6 Dzina lawe lo no nntswoga,
Lo ntomola na mbilu;
Zwino nga maduvha othe
Ndi do imba zwa Yesu.

Yesu Nanga ya Vhuthu