Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Yesu na nne-vho kha ndi U fhe-vho

1.Yesu, na nne-vho kha ndi U fhe-vho;
Ndi mbilu yothe.Ndi U fha tshothe.

2.I tanganedze, I fhatutshedze,
I tanzwe i bve, I funze i pfe.

3.I nuse zwau Mushonga wau,
Vhulwadze hothe Vhu fhole tshothe.

4.I fhembeledze, U i dededze,
I U tevhele, I U shumele.

5.I si tsha xela, I di shavhela
Ha Mune wayo, Murunzi wayo.

6.U tou i fuwa, I si tsha tuwa,
I tou dowela, I di sendela.

7.Li tshi swifhala,I do yo lala.
I tsini hau, Zwandani zwau.

Yesu na nne-vho kha ndi U fhe-vho