Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 rating, 1 votes)
Loading...

Yesu mune wanga ndo da

1. Yesu mune wanga ndo da
Mpfunze-ha ndi rabele
Mbilu I tshi tou U toda
Henefha ndi sendele
Ndi de tsini-tsini hau
Mbidze-vho nga muya wau
Wone u funzedzaho
Mbilu dzu u todaho

2. Kha ndi livhane na iwe
Hi si na zwi mphungaho
Muya wanga nga u fhiwe
Tshedza tshi nkonisaho
U tou dzivhuluwa tsheothe
Na u U bulela zwothe
Hu si na tshi dzumbwaho
Kana zwi nkhumisaho

3. Kha ndi tou da tsini hau
Ndi tshi amba u zwi pfe
Kha ndi tou nga nwana wau
U tshi ndaya ndi zwi pfe
Ndi tou di-kumedza tshothe
Hu tou luvha mbilu yothe
Tusa zwo I tsiraho
Bvisa zwo I vhofhaho.

4. Mbofhe iwe ndi vhe wau
Mbofhe u vhe mulanga
Ndi si tuwe tsini hau
Yenei mbilu yanga
I di pfa U tsini-tsini
Hothe nangwe hu swiswini
Ya ofha I rule-vho
I na iwe henefho.

5. Mpfunze zwenezwi ndi kone
U rabela honoho
Hu di dzulaho hu hone
Maanda a vha tendaho
Ndi do kona muya wau
Wo ntswikisa tsini hau
Vhidza-ha ndi sendele Mpfunze-ha ndi rabele

Yesu mune wanga ndo da