Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

WOZANINI

1 Wozanini,sihlangane
Nazo izingelos',
Abadala nezingane,
Masidumis'iNkos.'
Makabongwe njalo le,
Owahlatshwa eGolgotha!
Haleluya,Haleluya,
Haleluya,Amen!

2 IMvana-ke ifanele
Udumo lonke,he;
Phathumani,nivumele
Ngembong'enkulu-ke!

3 Waleng'esiphambanweni,
'Bantu bengamazi;
Ukubahleng'ekoneni
Laphala'igazi.

4 Yizwani lokhu,nina-ke
Enisezonweni!
Seningathukululwa,he
Khon'ekuboshweni.

WOZANINI