Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vuwani Vuwani

\A wakening Chorus\

1.Vuwani,vuwani! Ri imbe-vho
mafhungo,
Vuwani,vuwani! Ri rende Mudzimu washu,
Shango lothe lo penyiswa nga Yesu;
Ene,tshedza tshi vhonetshelaho,
Dzithavha na miri
Matombo na maluvha
Zwothe zwi rende Murena washu.

Mudzimu Yehova U vhusa shangoni.
Inwi vhathu rebdani-vho dzina Iawe
Divhadzani dzitshakha dza shango
Maanda na vhurena ha Mudzimu,
Mune washu;
Renda,renda,rendani Yehova.

2.Lidzani,lidzani dzitsimbi dza dakalo,
Dovhani,dovhani,ri rende Mudzimu
washu,
Shango lothe li vhuye li takale
Vhathu vhothe nga vha tende Yesu.
harunwa vha tadulu
Vha khode lone dzina,
La Murena O kundaho lufu.

Vuwani Vuwani