Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vuwani ni a vhidzwa

Hymn #78

(stand up, stand up for Jesus)

1. Vuwani, ni a vhidzwa
Nga a ni funaho;
Nga ene ni do tshidzwa
Na vha vho kundaho.
Ndi Yesu O ri vhidza
Na kha zwi vhavhaho
Ni do ya na awela
Na vho no kundaho.

2. Sathane u a toda
Rine ri thanye-vho
Ndi swina la u doda,
Li nga sir i le-vho?
Dzikhofhe kha dzi fhele
Murena O ri fha,
U lwa ri hu pikele
U swika ri tshi fa.

3. Thsifhinga tshi a fhela
Tshi re tsha tshilidzi
Ri vhuse ri tshi xela,
Ri pfe ri vhalidzi.
Ri funze u fhatuwa
Ri shume zwavhudi,
Nga duvha la u tuwa.
Ri de-vho ha-vhudi.

Vuwani ni a vhidzwa