Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vhuawelo ha Sabata

1 Vhuawelo ha Sabata,
Duvha li difhesaho!
Mbilu yanga, rula, lata
Zwithu zwi netisaho.

2.Ipfa tsimbi i tshi vhidza,
Vuwa-ha, U sendele;
I ri Yesu o U tshidza,
I ri 'da U awele!

3.Duvha heli la Murena
Li do U awedza-vho
Ndumi yawe, U awedza-vho
Nduni yawe, U tshi dzhena
kha vha mu rabelaho.

4.Ndi hune wa do difhelwa
U tshi imba U khavho,
U tshi pfa wo khathutshelwa,
Yesu o U tonda-vho.

5.Ndi hune mbilu dza fhola,
Dzothe, na vhulwadze-de.
Nanga khulu i tshi tola
Na zwililo zwi' tshete.

6.Maanda maswa na dakalo
U zwi wana henefho,
Yesu Khosi ya mulalo
O amba na iwe-vho.

7.Di-lugise,U ye hone,
U de-vho, U sendele,
A-U divhe, a U vhone,
A U pfe, U awele.

8.Yesu Khotsi ya tadulu,
U do ri awedza-vho
Nga Satana yau khulu
Yo ri lugiselwaho.

Vhuawelo ha Sabata