Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vhonani Muphulusi

1.Vhonani Muphulusi,
Muvhusi wa vhavhusi,
U nga o latwaho.
O tonda hothe-hothe,
A nyadziwa nga vhothe,
A vhoxwa sa o tshinyaho.

2.Vho rwa muvhili wothe,
Malofha o bva hothe;
Vho zwi itela 'ni?
Vho mu tandedza khare
Ya mipfa, vha pfa mare'
Kha ene;naa o tshinya 'ni?

3.Naa o vha tshinya nga 'ni?
Muvhuya vha mu rwa 'ni
Dzi sa vhaliwiho?
Huufha e si mutshinyi;
Vhane vha pfi vhatshinyi
Ndi rine ri sa rwiwiho.

4.Ndi zwivhi zwanga zwinzhi
Milandi yanga minzhi
Yo U huvhadzaho.
Mathupho au othe,
Na u shengela hothe,
Ndi nne ndo U tambudzaho.

5.Ngauri u thuphiwa,
U fa na u latiwa
Ndi zwo nyedanaho.
Nne zwo vha zwo mpfanela;
Wa da wa ndamulela;
Wa fela nne ndo tshinyaho.

6.Ndi do livhuha hani,
Nda U takadza nga'ni?
A U todi zwanga.
U toda nne;ndi wau;
Nga zwi vhe zwothe zwau
Muvhili na mbilu yanga.

Vhonani Muphulusi