Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vhakriste kha ri rende

1.Vhakriste, kha ri rende
Murena ri mu tenda
Ngauri o ri nea
Ndovhedzo ye a vhea.

2.Murena Mune washu
Tanzwa-ha nwana washu
A tambe zwivhi zwothe,
E nwana wau tshothe.

3.O bebwa e wa zwivhi
Naho a sa zwi divhi;
Na ene-vho o felwa
Nga Yesu; o hangwelwqa.

4.Murena, o lovhedzwa,
Ndi uri o kumedzwa
O dzhena sambi lau;
Nga a vhe ngwana yau.

5.Mulisa, U mu londe,
Mu Iwele, Uv mu tonde;
Mu lise, a si xele;
Kha a U nambatele.

6.Mutshidzi, mu tshimbidze,
Hu vhuye U mu vhidze
A dzhene nduni yau
Na vhothe vhana vhau.

Vhakriste kha ri rende