Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Vhakriste kha hu rendiwe

1.Vhakriste,kha hu rendiwe
Murena o daho
Mutshidzi kha a khodiwe,
:,:O ri dalelaho:,:

2.O da uri ri vulelwe
Munango wa vhudi:
Ri dzhene-vho,ri avhelwe
:,:Mashudu avhudi:.:

3.O da a tshi nga tsiwana,
Ndi mutu o daho.
Murwa-Mudzimu ha tshe na
:,:Zwo mu fanelaho:,:

4.Ha thuphwa ene,nne nda vha
Muthu o tshidzwaho.
O ri tondaho henefha
:,:Ndi o ri funaho:,:

5.Mu livhuheni zwavhudi,
Ni de ni dzhene-vho
Kha paradiso yavhudi
Nga o i vulaho.

Vhakriste kha hu rendiwe