Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UYATHANDA UKUNGENA NA

1 Wena,uyathand'ukungen'ezulwin\?
Konje,wongena kanjani?
Uma usathanda impilo yala',
Nal'isango lona lincinyane nje.
Mngane,ubodela im'hambo yala',
Um'uzongen'ezulwini.

2 'Mpela kulukhun'ukungen'ezulwin',
Ngob'uSathan'usithiya;
Kungengene 'bani othanda izon'
Engavum'ukuzishiya.

Yahlukana nazo namhl'ukuthinya.
Nqum'intambo zon'ezikubophala.
Ngikunxus'impela,lalela-ke,mngan',
Vuk'uzishiye izono!

3 Ngeke uvulelwe ungen'ezulwin',
Usazifihla izono;
Ngek'ufinyelele uphik'uthi-ke:
\Eyami indlela ingcono.\
Leyondlela yakho yoshonaphi,
pho?
Iyoshona kabi kwaSathane,wo!
Ngakho ngikunxusa ngegama leNkos',
Vuka-ke,Mngan',uphenduke.

4 Bonke bamenyiw'ukungen'ezulwin',
Konje-ke wen'uyenqena?
Uma sekuvalwa umnyango ngale,
Wobungenile-ke wena?
Namhla uyabizwa usekhona la,
Usuthini usamalela wokhal'uthi wo!
Anginandaw'ezulwini!

UYATHANDA UKUNGENA NA