Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UYAMAZI UMOYA

1 Uyamaz'uMoya'oNgcwele
OnguMoya weqiniso?
Ozambul'izono zethu
Zem'sebenzi nezifiso?
Umakel'uMoy'oNgcwele,
Ukugcwalisile na?
Khona uyophiw'amandla
Okunqob'izono la.

2 Uyamaz'uMoy'oNgcwele
Ohlanzayo inhliziyo
Ngokukhomba kuy'uJesu
Oyinhlawulel'eyiyo?
Umamkel'uMoy'oNgcwele,
Ukugcwalisile na?
Ywna wokungcwelisisa,
Uz'umfuz'uJesu la

3 Uyamaz'uMoy'oNgcwele,
Ongumthomb'ophuphumayo?
Imifula,wash' uJesu ,
Iyophuma komthembayo.
Umamkel'uMoy'oNgcwele,
Ukugcwalisile na?
Unguyen'onik'amandla
Okumkhonz'uJesu la.

UYAMAZI UMOYA