Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMVIKELI WETHU

1 NginoMsindisi onamadla'impe'a,
Uzahlulil'izitha zethu nya;
Uyesabeka nxa ezivukela,
Ebavikel'abantu bakhe la.
UyiNkosi yamakhosi,
UyiNkosi enamandla.

2 Ebanqobile bonk'omoy'ababi,
Wavuka ethuneni kahle ephila.
Abalindayo babethuka kabi,
Keph'abafundi baduduzwa-ke.

3 NginoMsindisi owlingwa naye
Njengawe nami, kulomhlaba,he.
Njalo-ke sesithol'amandla ngaye
U'ba sinqobe nxa silingwa-ke

4 Igazi lakhe langopela mina,
Ukuz'asuse zonk'izono zam',
Unaw'amandla futh'uku-
ngigcina,
Nokuginisa inhliziyo yam'.

UMVIKELI WETHU