Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Umuzi Wase Bethlehem

1 UMUZI waseBethlehem
Uthule,uthe du,
Kulelwe ubuthongo,
Zinhl I'nkanyezi;
Kanti emigwaqweni
Yomuz' omncane lo
Ubhaqa lwaphakade
Lukhanya namhla.

2 Kuzelw' uKristu Jesu,
Belel' abantu,
Kulind' umntwana.
E,nina zingelosi,
Nimhalalise:
Hosana kweliphezulu,
Nasemhlabeni.

3 Savela ngokuthula
Isipho leso,
Kufika uMsindisi
Kanjalo kithi;
Ufik' angene kithi,
Uma simvumela,
Kuphel' izono zethu
Ngamandla akhe.

4 O Mntwana waseBethlehem,
Yehlela kithi,
Ungen' ukhiph' izono,
Uzalwe kithi;
Sizizw' izingelosi
Zikumemezela.
O,ngen' uhlale nathi,
OnguEmmanuwel.

Umuzi Wase Bethlehem