Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UMNYAKA OMUSHA

1 'Suphelile lowonyak'omdala,
Nentokozo nenhlupheko yawo;
Kungumusa uma sesiqala
'Mnyak'omusha nezinhlanhla zawo.
Siyafuna ukuqala konke
Egameni likaJesu,'Nkosi;
Ngoba yena unamadla onke,
Wosigcina kuzo zonk'ingozi.

2 Ungubani ongabala konke
Esenzelwe kuwo wonk'umnyaka?
Wasilinda ngezinsuku zonke,
Wasiphatha kahle,wasinaka.
Uma kungayanga ngom'sa wodwa,
Ngabe silahlelwe ekufeni;
Kodwa ngom'sa nangothando lodwa
Sisekhona lapha emhlabeni.

3 Singaleth'intoni manje thina,
Siwubonge lowomus'ongaka?
Wasinakekela, wasigcina
Zonk' insuku zawo lowomnyaka
Kufanele thina sinikele
Ngemizimba nem'phefum'lo yethu,
Ngenhliziyo yonke,iphelele,Siyibonge
Siyibonge ngakho konk'okwethu.

4 Nxa sibheka nank'umnyak'omusha,
Siyazicela um'sa wakho,
U'ba sibe-nokuphil'okusha,
Okusifanele thin'abakho.
Kumbe ngalomnyaka siyobizwa,
Siyomuka siye eNkosini,
Ngakho ngasifun'ukulungiswa,
Sibe-nokungena ezulwini.

UMNYAKA OMUSHA