Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UJesu WaBaTshela

1 UJesu Wabatshela
Abalandeli bakhe
E se za kubuyela
Ekhaya ezulwini,
\Hambani ni fundise
Ngegama leli lami,
Izizwe nizazise
Indaba yonke yami.

2 \Hambani ni memeze
Elami ivangeli,
Ni bafundis' abantu
Amazw' omteto wami;
Okuti, okholwayo
Woba osindiswayo;
Nokuti, ongalayo
Wo baobujiswayo.

3 \Hambani emandleni,-
A piwe onke kimi,-
Bhekani, ngo banani
Na khon' ekupheleni.\
E kusho wenyukela
phezulu ezulwini;
basuka bay' ezweni
Be shumayela izwi.

UJesu WaBaTshela