Menu Close
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

UJESU USENJALO

1 Nguy'uJesu usenjalo njengo-
mhla ehlezi phansi,
Ekhuluma nalomfazi owafik'
ukujh'amanzi;
Embonis'izono zakhe ngama-zwana angemade;
Unguyena njalonjalo,'Zolo,na-
mhla naphakade.

2 Nguy'uJesu owamelapha lowo-
munt'odliw'uchoko;
Wathi:\Nxa uthanda,Nkosi,
ungasus'ukufa lokho\.
Khom'uJesu wampendula:
\Ngiyathanda,hlambuluka!\
Mbhala,wasehlanjululwa,lonk'
uchoko selwasuka.

3 Nguuy'uJesuesuthisa isixu-
ku le ehlane,
Bona ababemlandela babe-
izinkulumgwane.
Ngaz'izinkwa ezihlanu ne-
nhlanzana ezimbili
Wenz'inalo khon'ehlane,la'
ukudla kungamili.

4 Nguy'uJes'elila nabo eBetha-
ni',ethuneni,
Wayemvusa uLazaru, wamphu-
misa ekufeni.
Nay'umame waseNain',obefe-
lwe umntanakhe,
Ngezwi linye wayemvusa,esul
inyebezi zakhe.

5 Nguy'uJes'owabethelwa,wasi-
fela thina zoni,
Manje usesezulwini,nakuYesi
kananhloni.
'Kusibiza \bazalwane\,ethi:
\bafo nabodade.\
Haleluya,usenjalo.Zolo,na-
mhla naphakade.

UJESU USENJALO